คุณอยู่ที่นี่

กองสวัสดิการสังคม

  กองสวัสดิการสังคม

  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม
   
  กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และงานกิจกรรมชุมชน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานตามภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
   
  งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
  • งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
  • งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
  • งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
  • งานสำรวจสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
  • งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสังคมสงเคราะห์หญิงบางประเภท
  • งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสังคมสงเคราะห์
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
  • งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
  • งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
  • งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
  • งานส่งเสริมสภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
  • งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
  • งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
  • งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
  • งานจัดระเบียบชุมชน
  • งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
  • งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
  • งานดำเนินการพัฒนาทางด้านชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
  • งานสารบรรณ
  • งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
  • งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
  • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับการประชุม
  • งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
  • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
  • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8    Copyright 2011 by Dungbhumi Co,.Ltd.