คุณอยู่ที่นี่

กองสวัสดิการสังคม

  กองสวัสดิการสังคม

  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม
   
  กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และงานกิจกรรมชุมชน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน
  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานตามภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
   
  การบริหารงาน
   
  กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ฝ่าย  คือ
   
  1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
  • งานสังคมสงเคราะห์
  2. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
  • งานส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
  3. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  • งานพัฒนาชุมชน
  • งานชุมชนเมือง
  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
  งานธุรการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการของกองสวัสดิการสังคม ดังนี้
  • งานสารบรรณ
  • งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
  • งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
  • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับการประชุม
  • งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
  • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
  • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แบ่งออกเป็น 1 งาน คือ
  - งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  • งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
  • งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
  • งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
  • งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
  • งานสำรวจสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
  • งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสังคมสงเคราะห์หญิงบางประเภท
  • งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสังคมสงเคราะห์
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการชุมชน แบ่งออกเป็น 1 งาน คือ
  - งานส่งเสริมสวัสดิการชุมชน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  • สงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
  • สงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
  • สงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
  • ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
  • ส่งเสริมสวัสดิการสังคมเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
  • ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
  • ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
  • ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
  • ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี
  • ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมกิจการสตรี
  • ให้คำปรึกษา แนะนำสตรีที่มีปัญหาในด้านต่างๆ 
  • สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
  • สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
  • สงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
  • สำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ
  • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
  • การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้ง
  • การเข้าร่วมประชุมกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
  • การพิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงาน
  • ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินัจฉัยสังการ ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล
  • แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้งในด้านการบริหาร ทั่วไป งานธุรการ การบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การจ้าง การพัสดุ งานแผนและระบบสารสนเทศ งานวิชาการ และอื่นๆ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  ฝ่ายพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ
  1. งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  • การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จัดตั้งชุมชนใหม่ และจัดระเบียบชุมชน
  • การส่งเสริมอาชีพเสริม สร้างรายได้แก่ประชาชน
  • การดูแลการบริหารการจัดการกองทุนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน และชุมชน
  • ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
  • การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • การพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยสุขาภิบาล และบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ตรวจสอบความถูกต้องของขอบเขตชุมชน จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร
  • การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้แก่ประชาชน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให้แก่ประชาชน และจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ 
  • การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณการ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานชุมชนเมือง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  • สำรวจ และจัดทำข้อมูลชุมชน สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
  • สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  • ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้แก่ประชาชน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให้แก่ประชาชน และการจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ 
  • สนับสนุนการดำเนินงานเร่งด่วนของรัฐบาล
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
   

   

  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8    Copyright 2011 by Dungbhumi Co,.Ltd.